அதிசய மானிட இயந்திரம்1.ஞாபகம், சிந்தனை, நினைவு இவற்றின் கேந்திரங்கள்

2.விழிப் பார்வை

3.செவிப்புலன்

4.அமுக்கததைச் சரி செய்வது

5.நாடித் துடிப்பு காட்டுவது

6.மூச்சைக் காட்டுவது

7.உஷ்ணநிலையைச் சரி பண்ணுவது

8.இசைவுருத்தும் முகுளம்

9.செய்தி செல்லும் கேபிள்

10.பிராணவாயு உட் செல்லுதல

11.கரியமிலவாயு வெளியேறுதல்

12.இரத்தத்தில் கலக்கும் பிராணவாயு

13.இருதயத்தில் புகும் பிராணவாயு

14.நுரையீரலுக்குப் போகும் கரியமிலவாயு

15.இருதயத்தின் இடதுபக்கம்

16.இருதயத்தின் வலது பக்கம்

17.கழுத்துக்கும் தலைக்கும் இரத்தம் போகிறது

18.மார்புக்கும் இதர பகுதிகளுக்கும் இரத்தம் போகிறது

19.கணையத்துக்கு இரத்தம் போகிறது

20.மண்ணிரலுக்கு இரத்தம் போகிறது

21.தசைப் பாம்பு

22.எலும்புகளுக்குச் செல்லும் தமனிகள்

23.சிறு நீரகங்களுக்குச் செல்லும் தமனிகள்

24.மச்சை

25.பெருஞ்சிரைகளுக்கு இரத்தம் திரும்பி வருகிறது

26.இறங்கிச் செல்லும் வீன காவா

27.உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகளுக்கு இரத்தம் திரும்பி வருகிறது

28.நாக்கு

29.வெட்டு வேலைப்பற்கள்

30.கடைவாய்பற்கள்

31.இரைப்பைக் குழாய்

32.இரைப்பைக் குழாயும் இரைப்பையும் சேருமிடம்

33.வயிற்றுச் சுரப்பிகள்

34.ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம்

35.ரென்னட்

36.வயிற்றின் வெளிவாசல்

37.கணையம்

38.பித்தம்

39.கணைய நீர் குடலில் நுழைகிறது

40.குடல் நீர்

41.மார்ப்புக் கூடு நாளத்தில் கொழுப்பு நுழைகிறது

42.புரோட்டீன்

43.கல்லீரலுக்குச் செல்லும் சிரையில் சர்க்கரைச் சத்து நுழைகிறது

44.உணவுச் சத்தைக் கல்லீரல் சிறை கல்லீரலுக்கு எடுத்துச் செல்லுகிறது

45. மார்புக்கூடு நாளம் குடலிலிருந்து கொழுப்பை எடுத்துச் சென்று. குருதிச் சுழல் மண்டலத்துக்குத் திருப்பி விடுகிறது

46.கல்லீரலில் சர்க்கரை கிளைக்கொஜெனாக மாறுக்கிறது

47.கல்லீரலில் புரோட்டீன் புகுகிறது

48.கழிவுப் பொருள்கள் கல்லீரலினின்றும் வெளியேறுகின்றன

49.பைலிப்புல்வின்

50.பைலிருபின்

51.பித்தப்பை

52.கல்லீரலிலிருந்து சிறு நீரகங்களுக்குக் கழிவுப் பொருள்கள் செல்லுகின்றன

53.இரத்தத்தில் கிளைக்கொஜென் திரும்பக் கலக்கிறது

54.மூத்திரப்பை

55.சிகரப்புளீர்களை நேரடியாக இரத்தில் கலக்கும் தைராய்டு சுரப்பியின் இயக்கம்

56.மண்ணீரல்

57.சிறுநீரகங்கள்

A.வலது நுரையீரல்

B.இறப்பைக் குழாய்

C.இடது நுரையீரல்

D.பல்மனரி தமனி

E.இருதயம்

F.பல்மனரி சிறை

E.இறப்பை

F.கல்லீரல் குடல் மச்சை தசை

Popular Posts


தினம் ஒரு சிந்தனை


வாசிப்பதை நேசி... நேசிப்பதை வாசி... இன்று உலக புத்தக தினம்.


உலக மக்கள் அனைவரும் நல்ல பயனுள்ள புத்தகங்களை


தவறாமல் வாங்கி படித்து அதன் படி நடந்து,


வாழ்வில் எல்லா வளமும், நலமும் பெற


வாழ்த்தும் அடியேன் - சிந்தனை சிற்பி, திரு. க. பாலசுப்பிரமணியன்.

Inspirational quotes by K.Balasubramaniyan

Indians are Born Genius

Western peoples are made Genius

We Indians do not know that we are Genius


Indians are Born extradionery

Western people are made extradionery

We Indians do not know that we are extradionery.

Indians are Born Great

Western peoples are made Great

We Indians do not know that we are Great